Základní hodnocení rizik ekologické újmy

Základní hodnocení rizik ekologické újmy se provádí podle § 4 a přílohy 1 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Pro provedení základního hodnocení rizika ekologické újmy Vaší společnosti můžete použít tuto  tabulku tabulku jako vzor, který obsahuje všechny povinné náležitosti podle § 3 a  přílohy 1 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. 

Užitečné odkazy:

Hranice vymezené ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality se zjistí z mapového serveru AOPK ČR na webových stránkách  http://mapy.nature.cz/natura2000-design3/hp.php nebo http://drusop.nature.cz (příp. http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=MapList) nebo http://www.dibavod.cz/index.php?id=27

Název nejbližšího významného vodního toku ve směru spádu terénu uvede provozovatel možno vyhledat na portále http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=vtu& .

Název zranitelné oblasti se vyhledá podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., kde jsou uvedeny kódy katastrálních území v abecedním pořadí. Možno také vyhledat na portále http://www.dibavod.cz/index.php?id=27.

Název povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů se uvede podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 71/2003 Sb., kde jsou uvedeny názvy stanovené vody, včetně kmenového toku a identifikátor kmenového toku na informačním portále http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvsrybvod& .

Název vodní nádrže se zjistí podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 391/2004 Sb. A vodárenské nádrže s akumulací větší než 1 mil. m3, které jsou uvedeny v příloze vyhlášky č. 137/1999 Sb.

Název a číselný identifikátor hydrogeologického rajonu se uvede podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2011 Sb. Číselné označení rajonu je možno také vyhledat na portále http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvs_upzv&.

Název ochranného pásma je vyznačen tabulkách v terénu a jeho mapové zobrazení je uvedené na vodohospodářských mapách a je možno také vyhledat na portále http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=isvsopvz& .

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodní minerální vody jsou stanovena samostatnými prováděcími předpisy k zákonu č. 164/2001 Sb., kde jsou graficky vyznačeny. Možno také vyhledat na portále  http://www.dibavod.cz/index.php?id=27 .

Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod jsou stanoveny samostatným prováděcím předpisem k zákonu č.254/2001 Sb., ve kterém je uveden popis jejich hranic. Možno také vyhledat na portále http://www.dibavod.cz/index.php?id=27 .

Topografické poměry území – průměrný sklon terénu a jeho směr k vodohospodářským objektům a jiným chráněným územím uvedeným v bodě 8 – 17. se uvedou na základě odečtu z mapy nebo přímého měření v terénu. Pokud není přímá spojitost mezi místem činnosti a zmíněnými objekty a územími (například se mezi nimi nalézá údolí), bodové ohodnocení je 0. 

Povinnost provést základní (případně podrobné) hodnocení ekologického rizika se týká subjektů vykonávajících provozní činnosti dle přílohy č.1 k zákonu o ekologické újmě

Hodnocení rizik se provádí pro každou provozovnu zvlášť a pro každou provozní činnost vyjmenovanou v příloze 1 zákona 167/2008 Sb. v každé provozovně zvlášť. V případě provozní činnosti č. 1 (zařízení podléhající vydání integrovaného povolení IPPC) se všechny provozní činnosti hodnotí současně. (Metodický pokyn MŽP)

Základní hodnocení ekologického rizika je nutné povézt i v případě, že subjekt je registrován v Programu EMAS nebo má systém environmentálního řízení podle norem ČSN EN ISO 14 001 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování resp. pro získání příslušného certifikátu a tudíž není povinen zabezpečit finanční zajištění preventivních nebo nápravných opatření (§ 14 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb.)

Povinnost provést základní (případně podrobné) hodnocení ekologického se týká i toho, kdo nevykonává žádnou z provozních činností v příloze 1 k zákonu, pokud takový subjekt již způsobil ekologickou újmu na chráněných druzích živočichů či rostlin nebo vyvolal bezprostřední hrozbu takové újmy a to jakoukoli činností.

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí vydal Metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy – jeho úplné znění najdete na stránkách MŽP.