Podrobné hodnocení rizika ekologické újmy

Podrobné hodnocení rizika ekologické újmy se provádí podle ust. § 5 a přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Rozsah podrobného hodnocení rizika ekologické újmy je obsahem i finanční náročností provedení srovnatelný s procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odbor environmentálních rizik MŽP vydal metodický pokyn pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy. Plné znění najdete zde: http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_rizika_ekologicke_ujmy_metodicky_pokyn

Protokol o podrobném hodnocení rizika ekologické újmy má obdobné členění jako protokol základního hodnocení, ale vyžaduje výrazně podrobnější zpracování, mnohdy odborníkem se zákonem předepsanou autorizací. Povinné náležitosti jsou vyjmenované v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Následuje stručný obsah jednotlivých částí:

Provádět podrobné hodnocení rizik a zabezpečovat finanční zajištění ekologické újmy nemusí provozovatel, který je registrovaný v Programu EMAS nebo má certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí podniku podle normy ČSN EN ISO 14001. Tato výjimka se vztahuje i na provozovatele, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné k registraci v Programu EMAS, resp. k certifikaci podle normy ČSN EN ISO 14001 (§14 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě).

Vzhledem k náročnosti a jednoúčelovosti zpracování podrobného hodnocení rizika ekologické újmy, ChemEko podniková ekologie, spol. s r. o. jednoznačně doporučuje subjektům, které dosáhly v "základním hodnocení" vyššího počtu, než 50 bodů, aby zvážili zahájení kroků vedoucích k certifikaci systému řízení ochrany životního prostředí podniku (EMS) dle normy ČSN EN ISO 14001. Se zaváděním systému Vám dokážeme kvalifikovaně pomoci (ve spolupráci s naším fundovaným partnerem pro EMS - společností Top-Tree-System, s. r. o.) až po přípravu na certifikační audit a zastoupení při něm.

Podle Metodického pokynu se za prokazatelné zahájení činnosti potřebné k registraci činnosti potřebné k registraci v Programu EMAS, resp. k certifikaci podle normy ČSN EN ISO 14001 považuje provedení úvodního environmentálního přezkoumání (tzv. úvodní analýza) a přijetí environmentální politiky podniku.

Na provozovatele, který neukončil registraci v Programu EMAS, resp. nezískal certifikát podle normy ČSN EN ISO 14001 do jednoho roku ode dne, které určil za datum prokazatelně zahájené činnosti potřebné k registraci nebo certifikaci, se podle Metodického pokynu pohlíží jako na provozovatele, který provádí provozní činnost v rozporu se zákonem, protože neprovedl hodnocení rizika, popřípadě nezabezpečil finanční zajištění podle § 14 zákona.

Toto ustanovení Metodického pokynu ale nemá oporu v zákoně č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, ani v Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Metodický pokyn není obecně závazným právním předpisem (představuje pouze doporučení) a jeho citované ustanovení je právně nevymahatelé.