Kdo má povinnost provést hodnocení rizik ekologické újmy

Hodnocení rizik ekologické újmy musí provádět provozovatel, který vykonává provozní činnosti vyjmenované v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě:

 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)
 2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (§ 14 zákona č.185/2001, o odpadech)
 3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001, vodní zákon)
 4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001, vodní zákon)
 5. Odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001, vodní zákon)
 6. Odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001, vodní zákon)
 7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001, vodní zákon)
 8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001, vodní zákon)
 9. Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§ 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001, vodní zákon) = prakticky každý, kdo má havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách - již neplatný, nový zákon o chemických látkách č.350/2011 Sb. ), přípravky na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) nebo biocidními přípravky (§ 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o uvádění biocidních přípravků na trh) podle zvláštního právního předpisu (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - bez množstevních limitů a bez ohledu na typ nebezpečných vlastnosti!
 11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě (zákon č. 266/1994 Sb., RID, COTIF, zákon č. 111/1994 Sb., ADR, zákon č.114/1995 Sb., vyhláška č.17/1966 Sb., zákon č. 61/2000 Sb.)
 12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 78/2004 Sb., o geneticky modifikovaných organismech)
 13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (§ 53 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)
 14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)
 15. Nakládání s těžebním odpadem (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu)

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. (Metodický pokyn MŽP)