V letošním roce bude možná i Vaše společnost provádět hodnocení rizik ekologické újmy. Zde najdete stručný výklad zákona o č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě provedený specialisty na právo životního prostředí společnosti ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o., jakož i užitečné informace a odkazy k tomuto tématu. Jsme připraveni provést hodnocení rizik ekologické újmy za Vás.

Hodnocení rizik ekologické újmy je povinným podkladem pro stanovení výše finančního zajištění preventivních opatření nebo nápravných opatření ekologické újmy (§ 14 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů).

Povinnost zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy a zabezpečit finanční zajištění má provozovatel, který vykonává provozní činnost uvedenou v příloze 1 zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě.

Vlastní způsob hodnocení rizik ekologické újmy a bližší podmínky finančního zajištění definuje Nařízení vlády č. 295/2011 Sb.  Základní hodnocení rizika ekologické újmy se provádí podle přílohy 1 tohoto nařízení. Pokud je v základním hodnocení překročen počet 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika ekologické újmy  podle přílohy 2 nařízení vlády.

Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí vydal Metodický pokyn pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy – jeho úplné znění najdete na stránkách MŽP. Metodický pokyn k provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy se teprve připravuje.

Povinnost zabezpečit finanční zajištění podle § 14 zákona je účinná ode dne 1.1.2013, přičemž zákon nestanoví další přechodné období pro zpracování hodnocení rizik ekologické újmy. Tedy ke dni 1.1.2013 musí mít všechny povinné subjekty zabezpečené finanční zajištění a zpracovaná svá hodnocení rizik ekologické újmy podle NV č. 295/20011 Sb.

Formu finančního zajištění zákon nestanoví a ponechává výběr na povinném subjektu (např. bankovní záruka, pojištění).

 

 

Chemeko_logo2T (7K)